:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Online kníhkupectvo BUX.sk

 

Budúcnosť sociálne odkázaných občanov a demontáž sociálneho štátu

Doc. PhDr. Zuzana Palovičová, CSc., vedecká pracovníčka FiU SAV

Predmetom prednášky bude poukázať na postavenie zdravotne ťažko postihnutých občanov odkázaných na sociálne služby v našej spoločnosti. Prvá časť prednášky bude venovaná dopadu novely zákona o sociálnych službách, ktorá vnáša trhový princíp do sociálnych služieb, na prijímateľov sociálnych služieb.

Zároveň načrtneme kľúčové problémy poskytovania sociálnych služieb, ktoré v novele ostali mimo pozornosti. Jedným z nevyriešených problémov je problém finančného zabezpečenia sociálnych služieb pre znevýhodnených občanov. Na základe analýzy súčasných neoliberálnych koncepcií načrtneme, aké riešenia v tomto smere ponúka neoliberalizmus a aké sú jeho praktické konzekvencie.

Téza: Sociálne služby si občan bude vyberať.
(Novela zákona o sociálnych službách 448/2008 prijatá v decembri 2010)

Stanovisko prijímateľa.

V novinách sa informuje o tom, že novelizácia zákona zrovnoprávňuje neverejných a verejných poskytovateľov a poskytuje možnosť prijímateľa zvoliť si poskytovateľa podľa vlastného výberu. "Novela umožní, aby si občan odkázaný na sociálne služby mohol v zdravom konkurenčnom prostredí slobodne zvoliť ich poskytovateľa podľa vlastného výberu. Zákon tak už nevytvára dve kategórie poskytovateľov služieb - privilegovaných a diskriminovaných," zdôraznila po hlasovaní Monika Gibalová (KDH).

Parlament svojim rozhodnutím zákon zladil s nálezom Ústavného súdu z mája tohto roka. Ten konštatoval, že niektoré pôvodné ustanovenia zákona o sociálnych službách nie sú v súlade s ústavou. O posúdenie ústavnosti tohto stavu požiadala ešte v roku 2008 skupina 45 poslancov vedených práve Gibalovou. Podľa nich mali totiž prednostne túto starostlivosť zabezpečovať domovy v pôsobnosti samosprávy obcí alebo vyšších územných celkov.

Novela vnáša trhový princíp do sociálnych služieb. Človek odkázaný na sociálnu službu sa stáva zákazníkom. Jeden z cieľov prijatia pojmu zákazníka bolo zvýrazniť pojem voľba.

Ad 1) Rozhodovanie pri výbere sociálnej služby sa nevyhnutne riadi ak nie predovšetkým finančnými možnosťami žiadateľa a kvalitou.

Výška invalidných a starobných dôchodkov a ich vzťah k priemerným poplatkom v zariadeniach verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je nasledovný:
Podľa údajov Sociálnej poisťovne k 31.1.2011 starobný 358,99€, vyplácaných bolo 955 429; výška invalidných dôchodkov s mierou funkčnej poruchy nad 70% bola 321, 14 €, s mierou funkčnej poruchy do 70% bola 184, 66 €. Invalidný dôchodok bol vyplácaný 214 140 ľuďom. Výška invalidného dôchodku z mladosti bola vo výške 244, 81 € a bol vyplácaný 5 230 ľuďom.

Platba za sociálnu službu mesačne: v zariadeniach zriadených obcou alebo krajom je úhrada okolo 280 eur. V neziskovej organizácii zaplatí mesačne od 1000 – 1500 eur.

V posledných dňoch sme zaznamenali petíciu obyvateľov Domova dôchodcov v Rači – zriaďovateľ BSK, kde po zvýšení úhrady o 100% (zo 150 € na 300 €) ostáva obyvateľom cca 37 € na mesiac. Z toho si musia hradiť faktúry za elektrinu, telefón, televíziu, lieky, voľnočasové aktivity, atď. Úhrada za pobyt v DD obsahuje úhradu za stravovanie, úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, užívanie spoločných priestorov.

Ad 2) Žiadne ustanovenie zákona 448/2008 nebránilo občanovi, aby si vybral druh a formu sociálnej služby. Problém je v tom, že väčšina občanov dá radšej prednosť zariadeniam zriadených obcou, lebo zaplatia v nich podstatne menej a pritom dostanú tú istú kvalitu poskytovaných služieb.

Zo zákona 448/2008 registrovaný poskytovateľ soc. služby, to znamená aj neverejný poskytovateľ, dostáva finančný príspevok na prijímateľa a finančný príspevok na prevádzku.

Keď príspevok neverejný poskytovateľ nedostáva na niektorých klientov, tak ide o takých , ktorí nemajú podľa zákona nárok na sociálnu službu.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ľudia s nízkymi príjmami sú zvyčajne persona non grata pre neverejných poskytovateľov. Ukázalo sa to, keď nezisková organizácia odmietla poskytovať sociálne služby autistom, lebo suma, ktorú dostávali z VÚC vo výške 31 000 Sk mesačne na osobu (rovnakú ako verejný poskytovateľ) považovali za nedostatočnú a požadovali 270 000 Sk mesačne.

Kontrola kvality v zariadeniach je osobitný problém: nerešpektovania zákonných noriem, porušovanie ľudských práv, nerešpektovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov je rovnakým problémom u verejných aj neverejných poskytovateľov.

Kvalita sa nekontroluje , hoci zákon ju stanovuje (MPSVaR) a nevykonáva sa, na rozdiel od finančnej kontroly verejných zariadení. Nie sú stanovené štandardy kvality ako v iných krajinách EU vrátane Čiech.

Ad 3) Z pohľadu klienta výber sa netýka verejný alebo neverejný poskytovateľ, ale druh služby! Novela nerieši možnosť reálneho výberu medzi druhmi sociálnych služieb pre občana, to je, či si zvolí domov sociálnych služieb, osobnú asistenciu, opatrovateľský príspevok, terénnu službu, atd.

Redukuje slobodu voľby na formu poskytovateľa, to je zariadenie zriadené obcou verzus zariadenie zriadené neziskovkou. Skutočná sloboda voľby sociálnej služby zohľadňujúca potreby občana vyžaduje riešiť problémy s finančným ohodnotením osobnej asistencie a obligatórnym nárokom na ňu (terajšia suma za výkon os. asistencie- 2, 58 E/hod., pričom nejde o zamestnanca); treba riešiť výšku opatrovateľského príspevku, dostatok finančne dostupných terénnych opatrovateľov, atď.

Zatiaľ nikto z poslancov nevysvetlil, odkiaľ vezme samospráva peniaze, ktoré by potrebovala na to, aby neznížila štandard vlastných zariadení a zároveň viac prispievala súkromným zariadeniam.

Navyše otázka voľby je komplikovaná aj z toho dôvodu, že o takéto služby žiadajú obvykle rodinní príslušníci, ktorých zákon zaväzuje, aby doplácali v prípade nedostatočnej výšky dôchodku.

Problém financovanie sociálnych služieb

Sociálne služby sú financované prostredníctvom daní. (na Slovensku 31%)

Nemecký komentátor Hayekovho diela L. Gerken vo svojej knihe The Constitution of Liberty in the Open Economy (1999) identifikoval možnosti, ako obhájiť zabezpečenie sociálnych služieb v rámci otvorenej spoločnosti.

Jedným z riešení je ich financovanie z poplatkov za služby od príjemcov týchto služieb – a to buď priame platby (GB) alebo cez tzv. poistenie na sociálne služby (D).

Pokiaľ predpokladáme, že jednotlivec sa stane postihnutým v priebehu života, riešenie cez užívateľské poplatky navrhnuté Gerkenom je realizovateľné. V takomto prípade sa dá argumentovať, že užívateľský poplatok môžeme chápať ako poistenie proti postihnutiu. V intenciách neohayekovského prístupu, ak produktívny jednotlivec odmieta platiť poistné na sociálne služby, robí tak na vlastné riziko s tým, že nezíska služby a dávky v prípade núdze.

Avšak toto riešenie nie je realizovateľné v prípade zdravotne postihnutých ľudí od narodenia, keďže nedosiahli produktivitu, ktorá by dokázala pokryť tieto užívateľské poplatky za služby počas celého života.

Druhou možnosťou je Gerkenov návrh zohľadniť obligatórnosť daňových odvodov prostredníctvom všeobecného súhlasu, ktorý legitimizuje redistribúciu v prospech sociálnych služieb.

Otázkou je, nakoľko je tento súhlas pravdepodobný.

L. Gerken ponúka užitočnú kategorizáciu verejných statkov (služieb), pomocou ktorej možno určiť pravdepodobnosť komunitného súhlasu v prospech redistribúcie.

Prvú kategóriu tvoria verejné statky, kde neexistuje možnosť zriecť sa ich používania, pokiaľ jednotlivec participuje na sociálnom živote (napr. chodníky).

Druhú kategóriu predstavujú verejné statky s možnosťou zrieknutia sa ich využívania (napr. verejná doprava, verejné osvetlenie, kultúrne inštitúcie, ...).

Tretiu kategóriu predstavujú služby špecifické pre danú skupinu. Prerekvizitou na používanie služieb je členstvo v skupine, ale skupina je otvorená novým členom.

V rámci skupinových služieb L. Gerken identifikuje tri základné podskupiny líšiace sa vstupným kritériom: kritérium schopností (napr. užívanie ciest podmienené zložením skúšky na vodičský preukaz); situačné kritérium (dávky v hmotnej núdzi); kritérium vzťahujúce sa na dosiahnutie požadovaného správania (napr. daňové zvýhodnenie živnostníkov).

Štvrtá kategória obsahuje služby pre danú skupinu, ale skupina je uzavretá, to znamená, že neexistuje možnosť dobrovoľného vstupu do skupiny (napr. odlišné kritériá pre odchod do dôchodku na základe rodu, resp. roku narodenia).

Piatu kategóriu tvoria služby špecifické pre danú firmu alebo osobu (napr. cestné pripojenie ku konkrétnej firme, podpora súkromných firiem, aby sa predišlo bankrotu). L.

Gerken dodáva, že pravdepodobnosť všeobecného súhlasu klesá od prvej k piatej kategórii.

Berúc do úvahy navrhnutú kategorizáciu verejných služieb, všeobecný súhlas pre podporu sociálnych služieb sa zdá byť značne otázny. Jedná sa o služby určené pre špecifické skupiny, teda prinajlepšom kategóriu tri. Znevýhodnení jednotlivci teda vstupujú do slobodnej spoločnosti s vysokým stupňom neistoty ohľadom prežitia. Stávajú sa závislými na dobrej vôli altruistických produktívnych jednotlivcov.

Záver:

  • Predstava, že prijímateľ sociálnych služieb na trhu má slobodný výber je mýtus.
  • Rozsah v ktorom má slobodný výber závisí na jeho bohatstve a postavení.
  • Idea trhu v sociálnych službách popiera myšlienku nároku na služby pri splnení zákonom stanovených podmienok a nárok na služby sa redukuje na schopnosť platiť.
  • Keďže schopnosť platiť za privilégium voliť si službu je otázna, môže to viesť k špecifickým druhotriednym službám pre tých, ktorí sú príliš chudobní na to, aby boli zákazníkmi sociálnych služieb a mohli vykonávať výber.
  • „Slobodu voľby“ vo význame, aký mu dáva slovenská novela zákona o soc.službách uplatnila Veľká Británia začiatkom 90tych rokov (zákon z r. 1992) a situáciu v soc. službách komentujú anglickí sociálni pracovníci nasledovne: „Výber pre mnohých prijímateľov sociálnych služieb v skutočnosti znamená právo odísť z upadajúcich služieb, ktoré majú nedostatok zdrojov“. (Banks, 115).
  •  Po zavedení systému „slobodnej voľby“ ostali vo Veľkej Británii tisícky ľudí bez sociálnych služieb. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

Zľavy na reštaurácie v Bratislave

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2023 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET