:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Publikácie

Dinuš Peter, Hohoš Ladislav, Hrubec Marek a kol.: Revoluce nebo transformace / Revolúcia alebo transformácia

VEDA,vydavateľstvo SAV 2014
FILOSOFIA, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR 2014

viaz., formát 150 x 210 mm, 289 strán

ISBN 978-80-224-1371-8
ISBN 978-80-7007-413-8

predajná cena 12,- €

Anotácie

Predkladaná publikácia sa pokúša priblížiť tému postupných i rýchlych, zásadných i povrchných, dramatických i plynulých sociálnych zmien v poslednom období a naznačiť možné budúce vývojové trajektórie. Otvára transdisciplinárne a interdisciplinárne rozbory na pomedzí filozofie, politológie, sociológie globálnych štúdií a kultúrnych štúdii.

Pětadvacetileté výročí od událostí roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Kniha přibližuje téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a ukazuje možné budoucí (transformační a revoluční) vývojové trajektorie. Obsahuje transdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních a kulturních studií.


OBSAH

Úvod ... 7

I.

Trialog o revoluci a transformaci.
Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller ... 11

II.

Krize, globální civilizace, rizika a transformace.
Oleg Súša ... 29

Vnútorne a vonkajšie príčiny súčasnej krízy.
Richard Sťahel ... 51

Globální kapitalismus a jeho „nelidská tvář". Angažovaní intelektuálové a výklad krize.
William Robinson ... 70

III.

Transformace kapitalismu a meze demokracie.
Jerry Harris ... 88

"Revolúcia ako záchranná brzda"? Pokus o výhľad do budúcnosti kapitalizmu.
Ladislav Hohoš ... 95

O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy.
Peter Dinuš ... 125

O nevyhnutnosti a nemožnosti zmeny. O fungovaní, vzniku a zániku spoločenských formácii.
František Novosád ... 156

Aktérsky, teoretický a kritický kontext uznania.
Jozef Lysý ... 166

IV.

Sociálne zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle kritických teórií.
František Škvrnda ... 185

Genderová sociálni změna: emancipační potenciál a jeho limity.
Zuzana Uhde ... 205

O náhode a nevyhnutnosti v dejinách. Úloha osobností.
Svelozár Krno ... 223

Kosmopolitizace společnosti a transkulturní obrat.
Milan Kreuzzieger ... 236

Seznam literatury / Zoznam literatúry ... 248

Summary ... 273

Jmenný rejstřík / Menný register ... 276

Informace o autorech / Informácia o autoroch ... 283

ÚVOD

Letošní pětadvacetileté výročí od dramatických události roku 1989 přináší příležitost znovu reflektovat pojmy revoluce a transformace. Sociální změny, které se od té doby odehrály, nebyly jen jedny z mnoha běžných jevů. ale problematickými událostmi, jež se zejména ve střední a východní Evropě staly skutečně důležitými politickými, ekonomickými a společenskými transformacemi. Navíc významně ovlivnily a změnily životy lidí také v mnoha západních zemích i v rozvojových oblastech světa. Vývoj související s vojenskými reakcemi USA na 11. září byl dalším důležitým předělem a předmětem sporu v globálních interkulturních vztazích. Relevantním historickým zlomem se následně stala také globální ekonomická krize, jež přinesla finanční a hospodářské propady a očekávání dalších, zatím nenaplněných sociálních změn. Všechny tyto proměny se přitom v posledním čtvrt století odehrávaly v širším rámci pokusů o expanzi globálního kapitalismu, která je spojena se závažnými civilizačními a ekologickými transformacemi. Záměrem této knihy však není tyto proměny v jednotlivostech pozitivisticky doložit, ale na jejich pozadí otevřít kritickou diskusi, načrtnout obecnější analýzy revoluce a transformace a ukázat také jejich překryvy a vzájemná spojení. Potenciál transformační revoluce či revoluční transformace v přicházející době přitom s sebou nese nové impulsy pro promýšlení a uplatněni těchto konceptů, a to jak v teorii, tak i v praxi. Jak ukazují jednotlivé kapitoly, na titul knihy Revoluce nebo transformace? nelze odpovědět pouze jedním způsobem, neboť budoucí vývoj zůstává otevřen nejen transformacím a revolucím, ale také jejich složitějším kombinacím.

Kniha je výsledkem práce autorů a autorek z České republiky, Slovenské republiky a USA, kteří svými příspěvky otevřeli transdisciplinární a interdisciplinární rozbory na pomezí filosofie, politologie, sociologie, globálních studií a kulturních studií. Nejsou to ovšem jen izolované studie, neboť většina autorů spotu o tématu již dlouhá léta diskutuje a činila tak rovněž při přípravě této knihy.

* * *

Kniha ponuka rozbory revolúcie a transformácie z niekoľkých relevantných perspektiv. Celú problematiku otvára trialog o revolúcii a transformácii v prvej časti knihy. Ide o rozhovor medzi troma sociálnymi vedcami, konkrétne medzi politologičkou Vladimírou Dvořákovou, sociológom Janom Kellerom a filozofom Markom Hrubcom. Rozhovor jc koncipovaný inak. nezje obvyklé, keď jeden ..len" kladie otázky a druhý na ne „len" odpovedá. V našom rozhovore má - naopak - každý možnosť sa nielen pýtať, ale aj odpovedať. A navyše nejde len o dialóg, ale o mnohostrannější trialog, ktorý umožňuje danú tému otvoriť komplexnejšie. Tento súbor otázok a odpovedí dobre ukazuje smery možných súčasných výkladov minulých i potenciálnych revolúcií a transformácií.

Druhá časť knihy sleduje vývoj od krízy k zmene. Autori sa venujú rozborom krízových tendencií, ktoré sa začali predovšetkým od rokov 2007 - 2008. Sledujú pritom tiež tematicky Širšie a historicky dlhšie časové súradnice. Oleg Suša sa zaoberá vzťahom krízy k rizikám a transformácii súčasnej globálnej civilizácie. Interné i externé príčiny, ktoré stoja v pozadí súčasnej krízy, analyzuje Richard Sťahel. Následne William Robinson mapuje nedostatky globálneho kapitalizmu a ukazuje, akú úlohu pri jeho kritike môžu a mali by hrať angažovaní intelektuáli.

Mnohostranné premeny revolúcie a transformácie v poslednom období sú predmetom tretej Časti knihy. Najprv sa Jerry Harris koncentruje na multidimenzionálnu transformáciu kapitalizmu v súčasnej dobe a vyznačuje medze, ktoré v tomto procese má demokracia. Ladislav Hohoš sa potom venuje prognostickému pohľadu na možný budúci vývoj kapitalizmu a ukazuje, že je potrebné pokúsiť sa zabrzdiť súčasné negatívne tendencie vývoja. Peter Dinuš sa zameriava na politické spôsoby presadzovania antikapitalistickej alternatívy súčasného systému. Paradoxný charakter budúcej zmeny spoločenských formácií, ktorá je zároveň nevyhnutná i nemožná, následne zdôrazňuje František Novosád. Jozef Lysý na záver tejto časti predstavuje komplexnú perspektívu, ktorá sprevádza súčasné sociálne zmeny z hľadiska aktérskeho, teoretického a kritického kontextu sociálneho uznania.

Štvrtá Časť sa zameriava na špecifikácie sociálnych zmien z relevantných kritických perspektív. Aj keď všetky štyri príspevky najmä kritizujú a opisujú súčasný stav spoločnosti, vyznačujú tiež normatívne možnosti ďalšieho vývoja. František Škvrnda uskutočňuje rozbor sociálnych zmien bezpečnosti v súčasnej dobe zo stanoviska kritickej teórie spoločnosti. Zuzana Uhde sa venuje genderovej sociálnej zmene a analyzuje v nej emancipačný potenciál a jeho limity z hľadiska feministickej kritickej sociálnej teórie. Otázku vplyvu náhody a nevyhnutnosti na spoločenský vývoj mapuje Svetozár Krno. V závere knihy Milan Kreuzzieger napokon vysvetľuje, akým spôsobom prebieha kozmopolitná transformácia spoločnosti a s ňou spätý transkultúmy obrat.

* * *

Koniec studenej vojny umožňuje vidieť svet taký. aký je, bez všadeprítomných ideologických mimikier. založených na umelej konštrukcii dvoch ..táborov" rozdelených železnou oponou. Zaoberať sa pritom fenoménom krízy znamená nielen uvedomenie si jej deštrukčného potenciálu, ale aj možného kreatívneho prínosu pri generovaní nových civilizačných postulátov. Dochádza k celosvetovej civilizačnej transformácii, ktorá je - ako každá transformácia - do značnej miery emergentná, a teda výsledok je nepredvídateľný. Svetový systém je extrémne vychýlený z rovnováhy, nadvláda finančnej oligarchie hrozí vyústením do barbarstva. Diagnóza sociálnej patológie vyžaduje prognózu možných alternatívnych koncepcií. Tie nemôžu vychádzať len z euroatlantického kultúrneho okruhu ani z exkluzívnej dominancie Západu. Ide o nastoľovanie multipolárneho sveta a multipolárnu deliberáciu nových princípov spravodlivosti. Zásadnejšie prevratné zmeny sa odohrávajú a budú kulminovať takisto pod vplyvom globálneho otepľovania ako dôsledku celoplanetárnych klimatických zmien, a to aj v tom prípade, ak by došlo k dohode o reálnom celosvetovom znížení emisií CO2. Opakované katastrofy môžu vyvolať sociálne otrasy a narušiť politickú stabilitu, dokonca spochybniť legitimitu vlád a politických elít. Tak ako sa implóziou rozložil východný variant industriálnej modernity, aktuálne sa rozkladá ten západný; zlyhávajúci neoliberalizmus je prejavom pýchy a arogancie Západu. Masy sa odcudzujú svojim vodcom, spočiatku sa depolitizujú, neskôr začínajú - najprv menšinovo - požadovať vlastnú participáciu ako prejav nedôvery voči politickým elitám. Transnacionálna kapitalistická trieda sa už sformovala a usiluje sa o presadenie transnacionálnej hegemónie prostredníctvom nadnárodných štruktúr, ktoré majú nahradiť upadajúcu dominanciu USA ako organizátora zhodnocovania a akumulácie kapitálu. V duchu antidoktrinárstva a interkultúrneho pluralizmu budú pravdepodobne sformulované iné alternatívy novej civilizačnej paradigmy.

Kniha Revoluce nebo transformace? Revolúcia alebo transformácia? se pokouší přiblížit téma postupných i rychlých, zásadních i povrchních, dramatických i plynulých sociálních změn v posledním období a naznačit možné budoucí vývojové trajektorie. Přitom přináší podněty pro novou teoretickou reflexi revoluce a transformace a pro praktické uplatnění této reflexe.

Děkujeme za všechny diskuse a za spolupráci jednak spoluautorkám a spoluautorům této knihy, jednak všem dalším, kteří se na nich také podíleli.

Ladislav Hohoš. Peter Dinuš, Marek Hrubec


Videozáznamy z prezentácii knihy: Revoluce nebo transformace / Revolúcia alebo transformácia

>> Späť na stránku - Publikácie 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET