:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Antiglobalista
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
Čas konania: 20. júna 2018 (streda) o 18:00 hod..
Miesto konania: Gunduličová ul. č.12, Bratislava

Podujatie FSS

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS

Akcia VS 30 206

Vás pozýva na

odborný seminár k názorom a projekciám o filozofii dejín zo sociosynergetického hľadiska uvedených v knihe D. Turana Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín, vydavateľstvo Iris 2011.

Program:
1. Úvodné slovo: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
2. Referát: doc. Ing. Dušan Turan, CSc.
3. Diskusia.

Čas konania: 10. apríla 2012 (utorok) od 16.00 hod.

Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch.

S pozdravom

Ladislav Hohoš
predseda FSS

V Bratislave, 27.3.2012


Anotácia

D. Turan: Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín

Monografická štúdia "Gnozeologické a metodologické východiská filozofie dejín" autora Dušana Turana má ambície byť systémovou transdisciplinárnou projekciou filozofie dejín ako prírodno-historickej celistvosti. Filozofia dejín je vnímaná ako procesná celistvosť kontinuity samoorganizácie systémov, seba organizovanej systémovosti a psychosynergie ako premosťujúceho fenoménu. Práca je štrukturálne orientovaná na otázky kontinuity historického s prírodným v projekcii filozofie dejín. Problémov dejín filozofie sa práca prakticky nedotýka. Ide výlučne o skúmanie prírodno-historického procesu, kde sú otázky dejín filozofie nepodstatné.

Jedná sa o sociosynergetickú projekciu, ktorá nevťahuje do seba konflikt teórie evolúcie prírodného s teóriou stvorenia. Sociosynergetiku tento konflikt ponecháva chladnou tak v rovine svetonázorovej ako aj v rovine hodnotovej čo sa výrazne prejavuje aj v potenciálnej ideologickej a politickej nadstavbe nad sociosynergetickou základňou.

Samoorganizovaná podstata prírodného je vnímaná v priestore synergie systémov, biosynergie systémov a sociosynergie systémov. Tento priestor je vnímaný ako skladačka lega, v ktorom je proces evolúcie nahradený zmenou väzieb v skladačke. Jedná sa teda o relatívne stabilné komponenty lega, ktorý rôznymi variáciami a kombináciami väzieb determinujú tú ktorú podstatu samoorganizovaného systému. Z pohľadu historického je takto priestor prírodného vnímaný ako relatívne stabilný, ktorý pulzuje v určitom rozpätí maximálneho maxima a minimálneho minima, za hranicou ktorého je existencia života možná iba v striktne ohraničenom prostredí /vesmírna stanica, skafander a pod./ Toto gnozeologicko- metodologické východisko chápania prírodného hovorí o skutočnosti, že historické má relatívne rovnaké podmienky svojho vzniku, vývoja a zániku v hlbinách času. Historické je permanentne evolučné nakoľko spočíva na kontinuite troch kvalitatívnych čŕt subjektu- abstraktného myslenia, pojmovo-kategoriálnej komunikácie a vedomo-praktického konania. Integrita týchto základných kameňov historického spočíva na relatívne nekonečnej evolúcii, ktorá okrem toho, že môže byť pretrhnutá samotným historickým, býva z času načas pretrhnutá extrémnou zmenou podmienok prírodného /úder kométy, potopa, extrémne zemetrasenie, vlny cunami,/. Po návrate prírodného do pôvodných podmienok opätovne štartuje historické svoju evolučnú históriu.

Kým prírodné je relatívne stabilné, t.j. nepodlieha chaosu, to historické je v permanentnom chaose. V oboch táboroch však platia vlastné zákonitosti pohybu, ktoré je možné poznať a na základe nich projektovať rekonštrukciu prírodného a historického ako subjektom riadeného procesu.

Človek je formou prejavu sociosynergie v synergických a biosynergických podmienkach planéty Zem. Ľudský jedine predstavuje kontinuitou striktne exaktného /samoorganizovaného synergického, biosynergického a sociosynergického/, chaotického sociálneho/subjektovo sebaorganizovaného/ a premosťujúceho psychosynergického/virtuálneho/. Historické je produktom tejto kontinuity systémov. Poznajúce zákonitosti prírodného , historického a psychosynergické môžeme formulovať východiská filozofie dejín.

V tomto spočíva obsah a štruktúra predkladanej monografickej štúdie. 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2018 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET