:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

Antiglobalista
PhDr. Ľuboš Blaha, PhD.
Čas konania: 20. júna 2018 (streda) o 18:00 hod..
Miesto konania: Gunduličová ul. č.12, Bratislava

Podujatie FSS

Slovenská ekonomická spoločnosť - Nezávislé združenie ekonómov Slovenska
Futurologická spoločnosť Slovenska
Univerzitná knižnica v Bratislave

pozývajú na kolokvium

Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti

21. februára 2012 od 13,00 hod.

Program

Úvodné vystúpenia.

Peter BACO, Ing. PhD.
bývalý poslanec EÚ a bývalý minister poľnohospodárstva SR
Spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie

Juraj HRAŠKO, Prof. Ing. DrSc,
akademik SAV
bývalý minister životného prostredia SR
Multifunkčné využitie pôdneho fondu v záujme rozvoja vidieka a vyššej zamestnanosti v Slovenskej republike

Norbert BEŇUŠKA. Doc. MVDr. CSc.
bývalý štátny tajomník MP SR
Poľnohospodárska prvovýroba

Soňa SUPEKOVA. Ing. PhD.
Paneurópska vysoká škola Bratislava
bývalá riaditľka Výskumného ústavu potravinárskeho a generálna riaditeľka sekcie potravinárstva MP SR
Kvalita potravín

Július BINDER, Doc. Ing., Dr.h.c.
bývalý riaditeľ vodohospodárska výstavba, Gabčíkovo
Voda pre tretie tisícročie

Ján ILAVSKÝ. Doc. Ing. CSc.,
vedecký výskumný pracovník
Výskumný ústav METLA. Fínsko
Zelená ekonomika - integrácia služieb lesných ekosystémov a ich ochrany

Milan SEMANČÍK, Ing.
predseda Slovenskej pôdohospodárskej a potravinárskej komory
Aktuálne otázky rozvoja potravinárstva ako kľúčového prvku stabilizácie poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike

Rozprava – Závery


VÝZVA KOMPETENTNÝM

S obavami sledujeme ako sa v našej vlasti permanentne zvyšuje nezamestnanosť, rastie počet občanov pod hranicou chudoby, počet bezdomovcov a zhoršuje sa výživová situácia najmä nemajetných občanov. Deje sa tak napriek tomu, že máme bohatý poľnohospodársky a vodohospodársky potenciál a naša vlasť už v minulosti dokázala, že vieme zabezpečiť dostatok základných potravín rozumným hospodárením na domácej pôde.

V záujme zásadného riešenia týchto kľúčových problémo slovenskej ekonomiky a spoločnosti, osobitne záchrany pôdy pred deštrukciou a jej nezmyselným odpredajom subjektom pre prevažne neprodukčné využívanie, za prioritný celospoločenský záujem Slovenska v rámci Európskej únie považujeme záchranu a vitalizáciu multifunfunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva Slovenska ako kľúčovú základňu existencie a prosperity obyvateľstva, štátu ako aj obnovy a rozvoja vidieka.

Pre naplnenie tohto cieľa žiadame kompetentné inštitúcie a osobnosti – prezidenta, Národnú radu, vládu, regionálne a miestne inštitúcie, politické strany i občianske združenia Slovenskej republiky, vynaložiť v čo najkratšom čase maximálne úsilie aby:

• Národná rada Slovenskej republiky prijala doktrínu dlhodobého rozvoja multifunkčného pôdohospodárstva a vodohospodárstva, založeného na biologických základoch,
• Vláda Slovenskej republiky kreovala medzirezortný prierezový výkonný orgán pre koordináciu pôdohospodárstva, vodohospodárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, sociálnych aspektov zdravia a natality a realokácie finančných prostriedkov pre daný komplexný strategický cieľ podriadený predsedovi vlády SR,
• multifunkčne ponímané pôdohospodárstvo a vodohospodárstvo patrilo už po najbližších parlamentných voľbách i pri následných striedaniach vládnych garnitúr medzi priority vládnych programov,
• pre zachovanie a zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva vláda SR iniciovala a presadzovala v orgánoch EÚ vyrovnanie podmienok podnikania na pôde na úrovni „starých„ 15 členských štátov v EÚ v podľa zásady „rovnosť povinností a šancí všetkým“,
• bola systematicky budovaná a tým posilnená potravinová dostatočnosť vytvorením „národných“ poľnohospodárskych a potravinárskych produkčných a obchodných kapacít,
• bola posilnená potravinová bezpečnosť štátu s cieľom ochrany zdravia obyvateľstva a zlepšenia kvality života,
• boli podniknuté razantné kroky pre znižovanie regionálnych rozdielov, najmä podporou hospodárenia v horších podmienkach,
• bola zabezpečená ekologická rovnováha pri hospodárení na pôde a trvalo udržateľný rozvoj lesného a vodného ekosystému s využívaním najnovších poznatkov svetovej vedy a výskumu, ale aj rezortnej vedeckovýskumnej základne,
• bola ústavne zakotvená ochrana pôdneho fondu, vodných zdrojov a drevnej hmoty pred osudom koristníckeho odpredaja nosných priemyselných, energetických a i. podnikov zahraničným subjektom,
• sa v súlade s programom EÚ a FAO výrazne zvýšila podpora rozvoja vedeckej a výskumnej základne pre rozvoj multifunkčného pôdohospodárstva, potravinárstva a vodohospodárstva s osobitným zreteľom na podporu výrazného zvýšenia zamestnanosti a výroby produkcie s vyššou pridanou hodnotou,
• sa na všetkých úrovniach riadenia rezortu pôdohospodárstva zaviedol dôsledný a objektívny výber vedúcich pracovníkov len na základe ich schopností a odborných znalostí, nezávislý od politického zoskupenia vo vláde a parlamente,
• vláda SR výrazne formovala propagáciu nákupov občanmi a školskými stravovacími zariadeniami potravín vyprodukovaných v SR.

V Bratislave 21. februára 2012

Signatári – organizátori, referujúci, ústnou a písomnou formou vystupujúci a ďalší účastníci kolokvia Perspektívy multifunkčného poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, organizovaného Slovenskou ekonomickou spoločnosťou – Nezávislým združením ekonómov Slovenska a Futurologickou spoločnosťou Slovenska.

Ladislav Lysák, Ing. DrSc., predseda SES-NEZES
Ladislav Hohoš, doc. PhDr. PhD., predseda FSS
Peter Baco, Ing.,
Norbert Beňuška, .Ing.,
Július Binder, Dr.h.c., doc. Ing.
Juraj Hraško, Prof. Ing. Dr.Sc, akademik SAV
Ján Ilavský,
Milan Semančík,
Soňa Supeková,
Milan Čič, akademik, Vedúci Kancelárie Prezidenta Slovenskej republiky


FOTOGALÉRIA

  

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2018 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET