:: Thinking about Unthinkinkable / Myslime nemysliteľné. (Herman Kahn) ::  
  futurologia.sk
radi vytvárame scenáre možného budúceho vývoja...
 

Pošlite nám svoj odborný či popularizačný článok, text z oblasti futurológie, prognostiky. Ďakujeme!

 
 Čo je futurológia?
 Futurológovia
 Futurologické inštitúcie
 Futurologické časopisy
 Futurologická literatúra
 Futurologické URL linky
 Prognózy, vízie, stratégie
 Perspektívy
 Publikácie / E-Knihy
 Dlhodobá vízia SR
 Sylabus
 Odborní garanti
 Výbor FSS
 História FSS
 Činnosť FSS
 Podujatia FSS
 Konferencie FSS
 Dokumenty FSS
 FSS sekcia SKVR
 Prihláška do FSS
 Almanach FSS
 ZSVTS

FreeJob.sk

PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
Bude prvá svetová atómová vojna?
Čas konania: 6. február 2020 (štvrtok) o 16:30 hod.
Miesto konania: Inštitút ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

Publikácie

Peter Dinuš a kolektív: Spor o Marxa

VEDA, vydavateľstvo SAV – Ústav politických vied SAV, Bratislava 2011

Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied vydáva túto publikáciu ako čiastkový výsledok riešenia úlohy vedeckého projektu VEGA MŠ SR a SAV číslo 2/0141/11 Marx a spoločenské zmeny po roku 1989.

ISBN 978-80-224-1229-2

 

Obsah

Úvod ... 7

Václav Černík – Jozef Viceník: Spor o Marxa z pohľadu metodológie spoločenských vied ... 9

Jozef Lysý: Politika ako historicko-filozofický problém ... 29

Vladimír Prorok: Cykličnost vývoje, marxismus a teorie dlouhých vln ... 45

Peter Dinuš: Ku kritike niektorých záverov vo vzťahu k marxizmu ... 59

František Škvrnda: Marx, marxistická sociológia a svet na začiatku 21. storočia ... 83

Ľuboš Blaha: Marx stále živý! ... 105

Juraj Halas: „Logicko-historická“ interpretácia Kapitálu a kritika politickej ekonómie ... 141

Erik Leško: Postmarxizmus avant la lettre v Marxovom Osemnástom Brumairi ... 163

Záver ... 181

Summaries ... 182

Menný register ... 186

Zoznam literatúry ... 191

Zoznam autorov


Úvod

Ústav politických vied SAV (ÚPV SAV) začal v roku 2009 riešiť problematiku, ktorá bola a, žiaľ, stále je v akademických kruhoch zväčša prehliadaná, obchádzaná, ignorovaná alebo priamo odmietaná. Je to problematika teórie historického materializmu vypracovanej Karlom Marxom v spolupráci s Friedrichom Engelsom. Prevažujúci negatívny prístup k marxizmu je v našich podmienkach determinovaný predovšetkým politicky. Vzhľadom na to, že prednovembrový hospodársko-politický systém sa hlásil k Marxovi, jeho odmietanie po zmene režimu v roku 1989 sa vníma ako viac-menej prirodzené. Zatiaľ čo v politickej oblasti sa môžeme stretnúť s hodnotením marxizmu ako „totalitnej“ ideológie, ktorá má na svedomí nespočetné zločiny, teda s kriminalizovaním marxizmu, v akademickej sfére sa viacerí predstavitelia spoločenských vied, ktorí sa do roku 1989 profilovali marxisticky, zriekli svojich doterajších metodologických východísk v prospech nových, mainstreamových koncepcií, ktoré začali aktívne spoluvytvárať a presadzovať. Nebola to prebiehajúca globálna hospodárska kríza, ktorá spôsobila, že ÚPV SAV upriamil pozornosť k Marxovi. Primárnym dôvodom bol prevažujúci negatívny prístup k teoretickému dedičstvu tohto autora, prístup, ktorý ochudobňuje náš filozoficko-politologický diskurz. Pretože materialistická dialektika ako všeobecná filozofická metodológia v alternatíve k prevažujúcim východiskám naďalej predstavuje nanajvýš pozitívny vplyv na vedeckú metodológiu, riešenie problematiky marxistickej analýzy spoločenského vývoja považujeme za potrebné a podnetné. V júni 2009 zorganizoval ÚPV SAV vedeckú konferenciu s názvom Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989. Ak nerátame neoficiálny pedagogicko-študentský seminár s názvom Marx – životnosť ilúzie?, ktorý v roku 2005 zorganizovala Katedra spoločenských vied Pedagogickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v českom Ústí nad Labem, konferencia bola prvým vedeckým podujatím zameraným na marxizmus na území bývalého Československa od prevratu v roku 1989. Konferencia, na ktorej vystúpili poprední spoločenskí vedci zo Slovenskej i Českej republiky, poukázala na pretrvávajúci význam marxizmu a jeho aplikovateľnosti na výskum súčasných spoločensko-politických procesov. Jeho aktuálnosť nezvýrazňuje len prebiehajúca kríza či postmoderný nápor iracionalizmu a fantastických obrazov sveta, ale predovšetkým pretrvávanie základných rozporov a protirečení vládnuceho kapitalistického systému.

V rámci riešenia vedeckých projektov VEGA Vzťah politiky a histórie – vyrovnávanie sa s minulosťou, č. 2/0013/09 a Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, č. 2/0141/11 sa Ústav politických vied SAV v spolupráci s vysokými školami (konkrétne s Filozofickou fakultou a Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a s Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave) Marxovi venuje aj naďalej. Pilotným výstupom z riešenia úlohy projektu č. 2/0141/11 je predkladaná kolektívna monografia Spor o Marxa. Okrem riešiteľov projektu (P. Dinuš, Ľ. Blaha, J. Lysý, F. Škvrnda) sú jej autormi V. Černík a J. Viceník, V. Prorok, ako aj doktorandi J. Halas a E. Leško. Publikácia sa dotýka problému rozpornosti v hodnotení Marxovho teoretického odkazu, a to predovšetkým v súvislosti s existenciou a pádom východoeurópskeho socializmu v rokoch 1989 – 1991. Diskutujú sa nielen otázky, či tento odkaz stratil alebo nestratil svoju platnosť a aktuálnosť, ale aj problémy s interpretáciou Marxovho diela – počnúc F. Engelsom a končiac postmarxistickými autormi. Úlohou úvodnej state Václava Černíka a Jozefa Viceníka je rozbor prebiehajúcich sporov o osudoch Marxovho učenia z hľadiska metodológie vied. Politiku ako historicko-filozofický problém rieši Jozef Lysý v zmysle toho, ako politika ovplyvňuje naše dejinné prebývanie. Vladimír Prorok vo vzťahu k dynamike vývoja kapitalistickej spoločnosti poukazuje na koncept tzv. dlhých vĺn, ktorý môže vysvetliť jednak príčiny kríz kapitalistického systému, a teda aj vytvárania podmienok na socialistickú alternatívu, ako aj krach tejto alternatívy. Obsahom príspevku Petra Dinuša je kritická analýza vnímania a hodnotenia prednovembrového česko-slovenského socializmu a jeho ideológie v textoch vybraných autorov. Po náčrte sociálno-ekonomickej podmienenosti obratu sociálneho myslenia k marxizmu na začiatku 21. storočia a poukázania na význam marxistickej sociológie František Škvrnda vo svojej štúdii označuje niektoré základné faktory, ktoré bránia odhaliť a prekonať škálu príčin súčasnej globálnej hospodárskej krízy. Ľuboš Blaha pokazuje na vývoj západného marxistického myslenia a komunistického hnutia v snahe pokúsiť sa týmto spôsobom demonštrovať, že Marxove myšlienky sú naďalej prítomné v teórii aj praxi. Štúdia Juraja Halasa rekonštruuje logicko-historické chápanie Marxovej metódy výstavby teórie, pričom proti tomuto chápaniu stavia alternatívny výklad. V poslednej kapitole monografie Erik Leško dokazuje, že niektoré teoretické otázky nastolené súčasnými postmarxistickými autormi sú prítomné už v Marxovom Osemnástom brumaire Ľudovíta Bonaparta.

Peter Dinuš

>> Späť na stránku - Publikácie 

Spätné odkazy: Tu môžete mať link! | Predávame textové odkazy!

HĽADÁME SPONZOROV PRE NAŠE NEKOMERČNÉ PROJEKTY

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


tagy / značky

futurológia náuka predpoveď výskum svet budúcnosť prognostika  futuristika veda politika ekonómia ekonomika média kríza apokalypsa inovácie komunita osveta spoločnosť štát komunikácia demokracia kultúra kontrola výchova transparentnosť kapitalizmus komunizmus plánovanie trh ľudstvo človek práca prognózovanie solidarita utópia civilizácia chaos čas pokrok vízia kvalita participácia perspektívy stratégia


 

Hurghada

Sharm El Sheikh

Mallorca

Rhodos

Cyprus

  Odporúčame rozlíšenie monitora 1024 x 768, farby True Color (32 bitov), prehliadač Internet Explorer, FireFox, Opera.  

Odborní garanti domény sú doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. a Mgr. Peter Krákorník. Doména je súčasťou projektu obč. združenia veda.sk
Copyright © 1999 - 2022 veda.sk | Ochrana osobných údajov | All rights reserved | Made in Slovakia | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET